Co warto wiedzieć o inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk?

Co warto wiedzieć o inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk?

Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk jest niezbędna w przypadku, kiedy planujemy zrealizować inwestycje na obszarze zielonym, zwłaszcza o dużej bioróżnorodności. Choć działanie takie nie jest wymagane w przypadku każdej inwestycji na terenie zielonym, to jednak istnieją pewne sytuacje, kiedy bez ekspertyzy przyrodniczej inwestor nie może liczyć na otrzymanie pozytywnej decyzji z wydziału ochrony środowiska, a także pozwolenia na budowę. Warto więc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych sprawdzić, czy na wybranym obszarze nie występują siedliska flory i fauny objętej ochroną prawną. Co warto wiedzieć na temat inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk? Podpowiadamy.

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk to spis elementów przyrody znajdujących się na danym terenie, a więc flory i fauny, czyli przyrody ożywionej, ale również przyrody nieożywionej. Takie działania przeprowadzane są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do tego, by wydawać ekspertyzy przyrodnicze. Taka dokumentacja może obejmować wszystkie elementy zarówno ożywionej, jak i nieożywionej przyrody, znajdujące się na konkretnym terenie lub być uwarunkowana na konkretne elementy flory, fauny, bądź przyrody nieożywionej. Inwentaryzacja wszystkich elementów przyrodniczych to działanie, które powinno poprzedzać inwestycje, ponieważ jest ono niezbędne do sporządzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Kiedy wymagana jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej towarzyszy obecnie wielu inwestycjom, ponieważ obowiązek ten wprowadziło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku o ochronie gatunkowej zwierząt, a także Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Obowiązek ten warunkuje także ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko. Inwentaryzacja przyrodnicza to więc działanie, które wykonywane jest w przypadku wielu inwestycji, takich jak na przykład budowa dróg ekspresowych i autostrad, ale także elektrowni wiatrowych czy farm fotowoltaicznych, bądź też linii energetycznych. Inwentaryzacja jest niezbędna również w przypadku termomodernizacji i modernizacji budynków, budowy mieszkań i dróg oraz w wielu innych przypadkach.

Jakie usługi obejmuje inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być przeprowadzona przez specjalistyczne firmy, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Tylko wtedy mamy pewność, że wykonane przez takie przedsiębiorstwo usługi będą profesjonalne i rzetelne. Poza inwentaryzacją wszystkich elementów przyrodniczych specjaliści mogą wykonać również inwentaryzację i operaty dendrologiczne, a także sporządzić wnioski o wycinkę drzew na terenie danej inwestycji czy opracować koncepcję nasadzeń zastępczych. Specjaliści wykonują także inwentaryzacje herpetologiczne wraz z waloryzacją siedlisk. Zajmują się także ustaleniem terenów koncentracji płazów czy szlaków ich migracji. Ich zadaniem jest także opracowanie zabiegów kompensacyjnych i wykonanie kompleksowych map inwentaryzacyjnych za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Dodaj komentarz